دلايل ريالي نشدن كالا ها در انبار

در صورتي كه تا بازه مشخصي ريالي كردن انبار انجام شده باشد و بعد از تاريخ ريالي كردن مجدد سند ورود و خروج انبار ثبت شود در قسمت مرور ريالي انبار كالاهايي نمايش داده مي شود كه فاقد مبلغ خروج مي باشد و يا در فرم محاسبه ريالي كالا اگر فيلد "تا تاريخ " بعد از تاريخ آخرين ريالي كردن انبار باشد، كالاهايي كه داراي سند خروج از انبار مي باشند ريالي نشده است و فاقد جمع مبلغ خروج مي باشد.