مراحل ثبت سند حسابداري تنخواه چگونه صورت مي گيرد؟

ثبت سند حسابداري تنخواه :

زماني كه سند تنخواه دار در سيستم ثبت شده باشد، براي ثبت سند حسابداري تنخواه لازم است سند تنخواه مورد نظر عامل گذاري شود براي اين منظور ابتدا از زير سيستم دريافت و پرداخت بر روي حسابداري سند تنخواه كليك نمائيد.

 

 

 

 در فرم باز شده ابتدا سند مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روي گزينه ويرايش كليك نمائيد.

 


سپس براي تك تك سطرهاي سند تنخواه حساب معين، تفصيل و مركز هزينه و پروژه مرتبط با آن را انتخاب نموده سپس بر روي دكمه تاييد كليك نمائيد.

 

 

  

پس از تاييد نمودن فرم بالا تب ليست تنخواه  باز خواهد شد.كه ابتدا سند مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس آنرا قطعي نمائيد.

سپس با كليك بر روي صدور سند حسابداري، سند حسابداري تنخواه صادر و ثبت مي شود.

نكته: براي صدور سند حسابداري حتما بايد سند تنخواه خود را قطعي نمائيد.  در همين فرم ميتوانيد سند تنخواه خود را ويرايش حذف يا يك سند جديد ايجاد نمائيد.