چگونه مي توان انواع تنخواه دار را در نرم افزار ثبت نمود؟

ابتدا در صفحه اصلي نرم افزار بر روي "تنظيمات "(چرخ دنده) كليك نمائيددر فرم باز شده بر روي قسمت" خزانه داري" كليك نمائيد .در فرم باز شده بر روي" انواع تنخواه دار "كليك نمائيد.
در فرم باز شده ابتدا بر روي گزينه ي "جديد" كليك نمائيد و بعد از وارد كردن نام نوع تنخواه، برروي گزينه ي" ثبت " كليك نمائيد.

 

 

سپس از زير سيستم دريافت و پرداخت، بر روي تنخواه دار كليك نمائيد.

 

در فرم باز شده به ترتيب مراحل زير اقدام نمائيد :

 ابتدا بر روي گزينه ي" جديد" كليك نموده(1)سپس در فيلد طرف حساب نام تنخواه دار مورد نظر خود را كه از قبل در  فرم طرف حسابها ايجاد نموده ايد، انتخاب نمائيد. نوع تنخواه خود را از انواع تنخواه دار كه قبلا در قسمت تنظيمات خزانه داري/ انواع تنخواه دار تعريف كرده ايد، انتخاب كنيد و پس از آن حساب معين مرتبط با تنخواه مورد نظر را انتخاب نموده و مركز هزينه و پروژه آن را انتخاب نماييد.(توجه داشته باشيد تنها در صورتي مي توانيد براي تنخواه گردان ،مركز هزينه و پروژه تعريف كنيد كه معين انتخابي شما از قبل در زيرسيستم حسابداري/ تعريف سرفصلها به مركز هزينه و پروژه مرتبط شده باشد).

در قسمت مانده حساب تنخواه مي توانيد مانده حساب تفصيلي كه  تنخواه دار را با آن مرتبط نموده ايد مشاهده نماييد.(3) سپس كاربران مجاز به استفاده از اين تنخواه دار را تعيين نموده (4) ودر پايان برروي گزينه ي" ثبت" كليك نمائيد.(5)