براي ثبت فاكتور بدون ارزش افزوده مي توان يك نوع سند جديد بدون اعمال ارزش افزود تعريف نمود. براي تعريف آن به قسمت انواع سند فروش مراجعه نمونده و مراحل ذيل را دنبال نماييد.

ابتدا بر روي چرخ دنده ( بالا سمت چپ صفحه ي اصلي)كليك كرده و در قسمت خريد و فروش ، فرم انواع سند فروش را انتخاب نمائيد.
نكته: به فرم ماليات ارزش افزوده در تنظيمات خريد و فروش برويد و در صورتي كه نوع سند تعريف شده براي عوارض و ماليات  "همه موارد" است آن را ويرايش كرده و براي هركدام از نوع سند ها به صورت جداگانه تعريف نمائيد. با اين كار نوع سندهايي كه فاقد ارزش افزوده باشند، بدون عوارض و ماليات ثبت مي شوند.