چگونه مي توان فاكتور خريد و فروش بدون ارزش افزوده ثبت نمود؟

براي ثبت فاكتور بدون ارزش افزوده مي توان يك نوع سند جديد بدون اعمال ارزش افزود تعريف نمود. براي تعريف آن به قسمت انواع سند فروش مراجعه نمونده و مراحل ذيل را دنبال نماييد.

ابتدا بر روي چرخ دنده ( بالا سمت چپ صفحه ي اصلي)كليك كرده و در قسمت خريد و فروش ، فرم انواع سند فروش را انتخاب نمائيد.
نكته: به فرم ماليات ارزش افزوده در تنظيمات خريد و فروش برويد و در صورتي كه نوع سند تعريف شده براي عوارض و ماليات  "همه موارد" است آن را ويرايش كرده و براي هركدام از نوع سند ها به صورت جداگانه تعريف نمائيد. با اين كار نوع سندهايي كه فاقد ارزش افزوده باشند، بدون عوارض و ماليات ثبت مي شوند.