براي ريالي كردن انبار ابتدا از قسمت مديريت اسناد انبار سند هاي مورد نظر را با كليد Ctrl+click  يا  Ctrl+A انتخاب كرده و از قسمت عمليات سند تبديل به قطعي نمائيد .


پس از قطعي نمودن اسناد ،روي گزينه مديريت اسناد كليك نمائيد و تاييد كنترل انبار را انجام دهيد .    

با كليك بر روي گزينه تاييد كنترل انبار صفحه زير باز مي شود :


در صورتي كه انبار در تاريخ مشخصي موجودي منفي نداشته باشد تاييد كنترل انبار به درستي انجام مي شود در غير اين صورت پيغام خطاي زير نمايش داده مي شود و كالايي كه در انبارِ مشخص شده، در تاريخ نمايش داده شده منفي باشد نمايش داده مي شود و بايد علت منفي شدن موجودي آن كنترل شده و برطرف گردد.


بعد از كنترل تعدادي كالا از قسمت انبار روي گزينه" محاسبه ريالي كالا " كليك نمائيد تا صفحه زير باز شود.


در صفحه باز شده كالاهايي كه ريالي نشده اند در قسمت بالاي صفحه قرار دارند كالاهايي را كه مايل  به ريالي كردن آها هستيد را  با آيكون هاي مشخص شده در وسط صفحه به ليست آرتيكل هاي انتخاب شده انتقال داده و روي گزينه ثبت كليك نمائيد.

بعد از ثبت شدن از قسمت مرور ريالي انبار مي توانيد ورود و خروج كالا در انبار و همچين مانده ريالي انبار را مشاهده نمائيد.


دقت داشته باشيد امكان ثبت سند در بازه كنترل شده اسناد يا ويرايش سند هاي كنترل شده وجود ندارد .براي ثبت سند يا ويرايش ابتدا بايد حذف ريالي كالا را انجام دهيد .

براي حذف ريالي كالا ابتدا از قسمت انبار / روي آيكون حذف ريالي كالا كليك نمائيد.