ديسكت بيمه چگونه تهيه مي شود؟


ابتدا وارد فرم صورتخلاصه شده، صورتخلاصه ماه مورد نظر انتخاب و طبق فرم زير بر روي دكمه "ديسكت بيمه" كليك شود.


مطابق تصوير زير مسير فايل هاي مقصد را تعيين و  بر روي دكمه ي شروع عمليات كليك نمائيد، تا فايل هاي حاوي اطلاعات ليست بيمه در مسير مقصد انتخابي تهيه شود.


براي مشاهده ي ليست بيمه ي تهيه شده و بررسي صحت اطلاعات مي توان در پنجره ي فوق با كليك بر روي دكمه "گزارش" ، اطالاعات را مشاهده نمود و در صورت اشتباه بودن، مجدد اصلاح كرد و صورتخلاصه را دوباره ايجاد و ديسكت بيمه تهيه نمود.

گزارش تهيه شده از اطلاعات ليست بيمه در تصوير زير نمايش داده شده است:


نكته مهم:

گزارش فوق از اطلاعات ارسالي به سازمان تامين اجتماعي تهيه مي شود و الزام دارد شما آن را دقيقا كنترل كنيد. قياس مسئوليتي در خصوص محتوي ديسكت بيمه ارسالي ندارد.

هر گونه اشتباه در تنظيم اطلاعات ديسكت بيمه كه به هر دليلي از جمله ثبت اشتباه اعداد يا تنظيمات اشتباه و... در اين گزارش قابل رصد است.

مطابق سياست هاي سازمان تأمين اجتماعي اشتباه احتمالي يا تغيير غير متعارف اعداد و... در ديسكت بيمه به شما تذكر داده نمي شود و پس از گذشت زمان اين اشتباه دليلي براي ارسال برگه هاي جريمه و اعلاميه بدهكاري و... است كه تقريبا راه حلي به جز پرداخت آن نداريد.

در خاتمه ي كار دو فايل ايجاد شده در مسير مقصد به سايت Tamin.ir ارسال گردد ( UpLoadشود)

نحوه ي ارسال فايل هاي ايجاد شده به سايت تأمين اجتماعي در بانك دانش مربوط به حقوق و دستمزد قياس+ با تصوير توضيح داده شده است در صورت نياز، به آن مراجعه گردد.


*** خطاهاي احتمالي كه ممكن است هنگام تهيه ي ديسكت بيمه رخ د هد:

اگر هنگام كليك بر روي دكمه ي ديسكت بيمه، پيغام Table does not exist (مطابق تصوير زير) نمايش داده شد علت آن چيست؟


هنگامي كه اين خطا نشان داده مي شود به اين معني است كه دو فايل DSKWOR00.dbf و DSKAR00.dbf در مسير نصب برنامه قياس+ كپي نشده است. اين دو فايل در DVD قياس+  موجود مي باشند كه بايد كپي شده و در پوشه محل نصب قياس+ قرار گيرند.

مطابق تصوير زير:


اگر هنگام كليك بر روي دكمه ي ديسكت بيمه، پيغام An error occurred while attempting to initialize the Borland Database Engine (مطابق تصوير زير) نمايش داده شد علت آن چيست؟


براي رفع اين خطا، بايد نرم افزار BDEsetup.exe را كه در DVD قياس+ موجود مي باشد نصب نمائيد.

در تصوير زير نمايش داده شده است.


اگر هنگام تهيه ي ديسكت بيمه خطاي ركوردهاي اشكال دار (مطابق تصوير زير) نمايش داده شد؛ علت آن چيست؟


همان طور كه در تصوير نشان داده شده است پيغامي مبني بر كد ملي نا معتبر نمايش داده شده است و به اين معني است كه كد ملي كارمند نمايش داده شده در قسمت مشخصات كارمندان وارد نشده است.