نحوه صدور سند حسابداري مربوط به فيش هاي حقوقي در سيستم حقوق و دستمزد قياس چگونه است؟


كليه سيستم هاي يكپارچه نرم افزار حسابداري قياس تمام عمليات مالي خود را بر روي سيستم حسابداري اتوماتيك صادر مي كنند كه در سيستم حقوق دستمزد مراودات مالي به معني فيش حقوقي است كه لازم است بري فيش هاي حقوق سند حسابداري صادر كرد.

نكته مهم اينكه در سيتسم هايي مانند دريافت و پرداخت و خريد و فروش سند حسابداري بلافاصله با ثبت سند مثلا دريافت و پرداخت صادر مي شود ولي در سيستم حقوق دستمزد به دليل جريان هاي مربوط به تاييد و تهيه ديسكت هاي بيمه و... سند حسابداري مربوط به فيش حقوقي درجا صادر نمي شود و كاربر بايد بعد از تأييد فيش هاي حقوقي عمليات صدور سند حسابداري انجام دهد.

نكته ديگر اينكه صدرو سند حسابداري مربوط به فيش حقوقي به معني پرداخت وجه نيست و به معني بستانكار كردن كارمند و اداره بيمه و... در سيستم حسابداري است و پرداخت وجه بعد يا قبل از اين عمليات در سيستم دريافت و پرداخت انجام مي شود.


تنظيم نحوه ارتباطات و نحوه تخصيص حساب هاي معين به عوامل فيش حقوقي:

ابتدا طبق تصوير زير بر روي گزينه ارتباطات حسابداري كليك شود.


طبق فرم زير آيتم هاي حقوقي كه بايد در سند حسابداري لحاظ شوند، مشخص گردد.


در فرم ارتباطات حسابداري براي هر فيلد حقوقي كه قرار است در سند حسابداري نمايان شود بايد معين بدهكاري يا معين بستانكاري تعيين نمود.

در هنگام تعريف محل خدمت، كارگاه، و كارمندان مي توان براي آن ها، حساب تفصيل، مركز هزينه و يا پروژه تعيين نمود. در قسمت ارتباطات حسابداري با قرار دادن T - Mahale Khedmat در قسمت تفصيل، مركز هزينه و يا پروژه، سند حسابداري  به  تفكيك محل  خدمت، چنانچه T-Kargah انتخاب شود به تفكيك كارگاه و  چنانچه T-Karmand   انتخاب  شود  به تفكيك كارمند سند حسابداري صادر خواهد شد.

در نهايت جهت ذخيره اطلاعات انتخاب شده ارتباطات حسابداري دكمه ثبت اطلاعات كليك شود.

سپس بايد طبق تصوير زير جهت ثبت صورتخلاصه، دكمه مربوطه كليك شود.تعريف صورت خلاصه فيش هاي حقوقي در سيستم حقوق دستمزد و كاربرد آن:

صورت خلاصه حقوق به معني جمع بندي ليستي از فيش هاي حقوقي براي عمليات آتي آن مانند تأييد و صدور ديسكت بيمه و ديسكت ماليات و ديسكت بانك و... است.

توجه داشته باشيد ممكن است بخواهيم در يك ماه چند بار و هر بار با يك سري از فيش هاي حقوقي عمليات پرداخت يا بيمه و... را انجام دهيم.

براي  تعريف صورتخلاصه فيش حقوقي ابتدا آيتم صورتخلاصه مطابق تصوير زير انتخاب گردد:


سپس در پنجره ي باز شده بر روي دكمه ي جديد كليك شود (مطابق تصوير):


همانطور كه در تصوير نشان داده شده و مراحل به ترتيب شماره گذاري شده است، ابتدا سال و ماه مورد نظر انتخاب شود، سپس عنوان صورتخلاصه وارد گردد، در سمت چپ اسامي كارمنداني كه در ماه مورد نظر فيش براي آن ها صادر شده است نمايش داده مي شود كه مي توان با استفاده از فلش هاي رو به پايين، كارمندان مورد نظر را به فرم زيرين انتقال داد و در نهايت بر روي دكمه ي تأييد كليك شود.


نحوه ي صدور سند حسابداري فيش هاي حقوقي

لازم است در فرم زير صورتخلاصه ي ماه مورد نظر، كه قبلاً ايجاد شده است انتخاب گردد.