چگونه جهت دريافت گزارش كاردكس كالا در سيستم انبار قياس پلاس بايد اقدام نمود؟

كاردكس كالا به معني ليست گردش يا ورود و خروج كالا به همراه مانده آن است.

كاردكس كالا در دو مدل كاردكس تعدادي و كاردكس ريالي گرفته مي شود كه در كاردكس ريالي علاوه بر تعداد مبلغ ورود كالا و مبلغ قيمت تمام شده خروج كالا نيز درج مي شود.

لازم به ذكر است كاردكس كالا مربوط به سيستم انبار است و نه سيستم خريد و فروش؛ چرا كه در جريان ورود و خروج كالا ممكن است عاملي به جز ورود به واسطه خريد يا خروج به واسطه فروش دخالت داشته باشد.

همچنين در كاردكس ريالي ستون ريال مربوط به اسناد خروج به معني مبلغ فروش نيست بلكه به معني مبلغ محاسبه شده قيمت تمام شده خروج كالا در جريان ريالي كردن انبار است و اگر ريالي كردن انبار انجام نشده باشد اين ستون خالي خواهد بود.

چنانچه مد نظر شما ليست خريد و فروش است نه كاردكس كالا، در انبار گزارش را از بخش خريد و فروش بگيريد.

براي دريافت كاردكس كالا در انبار از قسمت گزارشات روي گزينه انبار كليك نمائيد تا فرم ذيل باز شود:


در صفحه باز شده روي گزينه كاردكس كالا كليك نمائيد.  1. گزارش مورد نياز كه سه نوع مي باشد را انتخاب كنيد:

الف) كاردكس تعدادي كالا در انبار

ب) كاردكس تعدادي ريالي كالا در انبار

ج) موجودي با مانده سريالي در انبار: در اين مدل علاوه به درج مقدار براي كالاهاي با مدل سريالي سيستم سريال هاي وارده و صادره را نيز مشخص مي كند.

  1. بعد از انتخاب نوع گزارش مي توانيد تاريخ گزارش را فيلتر كرده و كالا، واحد كالا و انباري كه كالا در گردش مي باشد را انتخاب كرده و گزارش مورد نظر را مشاهده نمائيد.