چه چیزی را باید در بودجه عملیاتی کسب‌وکار خود بگنجانید؟(قسمت دوم)

چه چیزی را باید در بودجه عملیاتی کسب‌وکار خود بگنجانید؟(قسمت دوم)

4-  بودجه دستمزد مستقیم ساعت‌های کار مستقیم بودجه شده به‌وسیله رابطه بین نیروی کار و بازده تعیین می‌شود. تعداد واحدهای نیروی کار مستقیم در بودجه…