آخرین اخبار

گزیده مقالات

بخش هفتم – ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت اول

مخارج ثبت قانونی شرکت به مبلغ 800.000 ریال توسط آقای جاوید. (برای ثبت این هزینه شرکت سند حسابداری دستی ثبت می نمائیم.)

در ضمن شرکا تصمیم گرفتند که بابت تامین مالی مخارج شرکت هر یک مبلغ 500.000.000 ریال دیگر به حساب بانکی شرکت واریز کنند. (سند حسابداری)…

ادامـه مـطـلـبـــ

بخش پنجم – تعاریف کالاها

فرم گروه کالا جهت تعریف گروه جدید کالا در نرم افزار و یا ویرایش و حذف گروه تعریف شده می‌باشد.(شما می توانید برای کالاها گروهبندی های متفاوت داشته باشید.)
جهت تعریف گروه کالا مراحل زیر را انجام دهید.

ادامـه مـطـلـبـــ

بخش چهارم – ثبت اسناد حسابداری

ابتدا اطلاعات سند را  شامل فیلد های تاریخ سند، شماره سند، نوع سند و شرح سند را کامل می کنیم، سپس از ریز سند حساب معین و حساب تفصیلی مورد نظر را برای آرتیکل سند انتخاب می کنیم (البته در سطح معین هم میتوان برای حسابهایی که نیاز به سطح تفصیلی ندارند سند ثبت نمود.)

ادامـه مـطـلـبـــ

بخش دوم – تعریف حساب های تفصیلی در حسابداری

تعریف سرفصل حسابها،نحوه ی ایجاد حساب های تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه :

نکته! در ابتدا باید کدینگ حسابها تنظیم شود و برای اشخاص در حسابداری حساب تعریف نمود.

ابتدا فرم مورد نظر را از لیست زیر سیستم حسابداری انتخاب می کنیم .

ادامـه مـطـلـبـــ

بخش اول – پروژه گام به گام آموزش عملی حسابداری (شرکت بازرگانی سیمرغ)

آموزش عملی حسابداری

به منظور آشنایی با ویژگی ها و امکانات نرم افزار قیاس پلاس و کاربران برای استفاده عملی از نرم افزار، در این مستند تراکنش های مالی شرکت «نمونه» در بازه یک ساله ذکر شده است. پس از خواندن این مطلب و ورود اطلاعات در نرم افزار قیاس+، شما قادر به ثبت و محاسبه فرآیندهای ذکر شده در انتهای این مبحث خواهید بود.

ادامـه مـطـلـبـــ

راهنمای خرید نرم افزار حسابداری

خرید نرم افزار حسابداری

نرم افزارهای مختلفی جهت انجام امور حسابداری شرکتها در مقیاس‌های مختلف در بازار نرم افزار وجود دارد.
در اینجا به ذکر شاخص‌هایی به منظور انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری و به طبع خرید نرم افزار حسابداری اشاره می گردد :

۱- قابلیت انسجام با دیگر سیستم ها
با توجه به اینکه قلب تمامی سیستم‌های MIS، سیستم مالی می باشد و تقریبا تمامی سیستم ها نیز دارای تراکنش‌های مالی می باشند یکی از مهمترین مولفه های انتخاب نرم افزار حسابداری این است که آیا آن شرکت دیگر سیستم‌های مالی، اداری و صنعتی را ارائه می دهند و در صورت ارائه آیا دیگر سیستم‌ها با سیستم مالی و حسابداری به صورت منسجم و یکپارچه دارای ارتباط مستقیم می باشند یا خیر.

ادامـه مـطـلـبـــ

بخش های اصلی نرم افزار حسابداری

بخش های اصلی نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری مانند دیگر سیستم ها دارای یک ورودی خروجی و لایه تراکنش به منظور تحلیل تراکنشها می باشد. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی مدیریت بیشترین اطلاعات را به مدیریت جهت اجرای وظایف ارایه می‌دهد. اﻣﺮوزه در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ، اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و رده ﺑﺎﻻ ﺑر اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
سیستم های حسابداری با توجه به ماهیت کاربری آنها در تمامی ارگانهایی که در آنها تراکنش مالی صورت می گیرد قابل استفاده می باشد.

ادامـه مـطـلـبـــ

1 57 58 59
برو به بالا