بخش اول – پروژه گام به گام آموزش عملی حسابداری (شرکت بازرگانی سیمرغ)

بخش اول – پروژه گام به گام آموزش عملی حسابداری (شرکت بازرگانی سیمرغ)

به منظور آشنایی با ویژگی ها و امکانات نرم افزارحسابداری قیاس پلاس و کاربران برای استفاده عملی از نرم افزار، در این مستند تراکنش های مالی…