متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

رفع هر گونه اختلاف بين مودی و شهرداری در مورد عوارض به كميسيونی مركب از نمايندگان وزارت كشور، دادگستری و شورای اسلامي شهر ارجاع ميشود….

مواد ارجاعي قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

مواد ارجاعي قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

الف ) ماده ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به مؤدياني كه قـادر بـه پرداخـت…