[…] اهداف و مقاصد متفاوت است، تمام برنامه های موفق در زمینه اتوماسیون بازاریابی ویژگی های مشترک دارند. فیل بل، دبیر آژانس بازاریابی […]