وظايف و تكاليف مؤديان

ماده ۱۸ـ مؤديان مكلفنـد بـــه ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مينمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

ماده ۱۹ـ مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، صادر و ماليـات متعلق را در ستون مخصـوص درج و وصـول نمايند. در مواردي كه از ماشين هاي فروش استفاده ميشود، نوار ماشين جایگزين صورتحساب خواهد شد.
 تبصره ـ كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جـرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط ميشود.

ماده ۲۰ـ مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمايند.
تبصره ۱ ـ ﮔمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف اسـت ماليـات موضـوع ايـن قـانون را قبـل از تـرخيص از واردكنندگان كالا وصول و در ﭘروانه هاي ﮔمركي و يا فرمهاي مربـوط حسـب مـورد درج نمايـد و اطلاعـات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صـورت ماهانـه بـه سـازمان امـور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پایگاه هاي اطلاعاتي ذيربط را فراهم آورد.
ﮔمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايد.
تبصره ۲ ـ وارد كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلـق بـه خدمات خريداري شـده از خارج از كشـور را محاسبه و ﭘرداخت نمايند.

ماده ۲۱ ـ مؤديان مالياتي مكلفند،اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كـه توسـط سـازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقـرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قـانون ﭘرداخـت كـرده انـد و قابـل كسر ميباشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصـادي و دارايي (خزانـه داري كـل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام میگردد، واريز نمايند.

تبصره ۱ ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كم تر از مدت يك دوره مالياتي باشـد، تكليـف مقـرر در ايـن ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري ميباشد.

تبصره ۲ ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.

تبصره ۳ ـ در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كـه نـوع فعاليـت آنهـا ايجـاد دفتـر، فروشگاه يا شعبه در يك يا ﭼند محل دیگر را اقتضا نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد.

تبصره ۴ ـ مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۲ـ مؤديان مالياتي در صورت انجـام نـدادن تكـاليف مقـرر در ايـن قـانون و يـا در صـورت تخلـف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود:

۱- عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و ﭘنج درصد (۷۵%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يـا شناسايي حسب مورد
۲- عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق
۳- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر ما به التفاوت ماليات متعلق
٤- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و ﭘنج درصد (۲۵%) ماليـات متعلق
٥- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل ﭘنجـاه درصـد (۵۰%) ماليـات متعلق
٦- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و ﭘنج درصد (۲۵%) ماليات متعلق

ماده ۲۳ ـ تأخير در ﭘرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه هاي به ميـزان دو درصد (۲%)در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :