هزینه سربار

 هزینه سربار

هزینه سربار شامل تمام هزینه های کسب و کار است که مرتبط با کار مستقیم یا مواد مستقیم مورد استفاده برای ایجاد یک محصول یا خدمات نیست.

یک شرکت باید به طور مداوم به هزینه سربار ، صرف نظر از اینکه فروش این شرکت چقدر کم یا زیاد است و برای اهداف بودجه مهم است توجه کند، و برای تعیین اینکه چه میزان یک شرکت باید برای محصولات یا خدمات خود ایجاد سود کند ، اهمیت دارد. برای مثال، یک کسب و کار مبتنی بر سرویس با یک دفتر دارای هزینه های سرباری مانند اجاره، خدمات عمومی و بیمه است که علاوه بر هزینه های مستقیم ارائه خدمات آن است. سربار هزینه ای است که از ساخت یا فروش یک محصول یا خدمات پشتیبانی می کند.

هزینه های سربار می توانند ثابت شوند، به این معنی‌که آنها بسته به سطح فعالیت‌ کسب وکار افزایش یا کاهش می یابد. برای مثال، پرداخت اجاره کسب و کار ممکن است ثابت باشد ، در حالی‌که حمل و نقل وپست ممکن است متغیر باشد.

هزینه سربار

همچنین هزینه‌های سربار می تواند نیمه متغیر باشد، به این معنی که برخی از هزینه‌ی شرکت‌ها صرف‌نظر از آنچه که انجام می دهد، و بخش دیگر بستگی به سطح فعالیت تجاری‌دارد. به عنوان مثال، بسیاری از هزینه های ابزار، نیمه متغیر با هزینه شارژ و باقی مانده بر اساس عوارض استفاده است.

هزینه سربار می تواند بصورت کامل نیز باشد و به عنوان هزینه سربار شرکت به آن اشاره شود، به این معنی است که در کل عملیات شرکت به کار می رود. یک شرکت می تواند هزینه  سربار را به پروژه یا بخش خاصی اختصاص دهد. برای مثال، یک کسب و کار مبتنی بر سرویس ممکن است هزینه های سربار بر اساس فعالیت های تکمیل شده در هر بخش، مانند چاپ و لوازم اداری، اختصاص دهد.

طبقه بندی هزینه های سربار

هزینه های بالقوه ممکن است به انواع مختلف عملیاتی گفته شود. هزینه‌های سربار اداری به طور سنتی شامل هزینه های مربوط به مدیریت پایه و عملیات عمومی کسب و کار، مانند نیاز به حسابداران و مدیران اداری می شود. هزینه سربار فروش مربوط به فعالیت های بازاریابی است.که می تواند شامل مواد چاپی و تبلیغات تلویزیونی، و همچنین حقوق متخصصان پشتیبانی اداری باشد.

هزینه سربار

بسته به ماهیت کسب و کار، نام این گونه هزینه‌های سربار میتواند متفاوت باشد ، از قبیل هزینه سربار تحقیق، هزینه سربار تولید،هزینه سربار تعمیر و یا هزینه سربار حمل و نقل.

گزارش دهی هزینه‌ سربار

هزینه‌های سربار به طور معمول در بیانیه‌ی درآمد شرکت ظاهر می شود، زیرا آنها به طور کلی نقش سودآوری کلی برای کسب و کار را بازی می کنند. این شرکت باید هزینه های سربار را برای تعیین سود خالص خود، که به عنوان خط پایین نیز نامیده می شود، حساب کند.

صرفه جویی در هزینه های مرتبط با درآمد ناخالص، به عنوان خط بالا همراه با سایر هزینه های مربوط به تولید، انجام می شود.

Overhead includes all ongoing business expenses not including or related to direct labor or direct materials used in creating a product or service. A company must pay overhead on an ongoing basis, regardless of how much or how little the company is selling. It is important for budgeting purposes, but also for determining how much a company must charge for its products or services to make a profit. For example, a service-based business with an office has overhead expenses, such as rent, utilities, and insurance that are in addition to direct costs of providing its service. Overhead is any expense that supports the making or selling of a product or service.