مواد 244 الی 251 قانون مالياتهای مستقيم

ماده۲۴۴ – مرجع رسيدگی به كليه اختلاف های مالياتی جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع دیگری پیش بيني شده، هيات حل اختلاف مالياتی است. هر هيات حل اخـتلاف ماليـاتی از سـه نفـر بـه شرح زير تشكيل خواهد شد:
 ۱. يك نفر نماينده سازمان امور مالياتی كشور
۲. يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شـرايطي در شهرسـتانها يـا مراكز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشـور، رئـيس قـوه قضـائيه يـك نفـر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود.
۳. يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعـه حسـابداران رسـمي يـا مجـامع حرفه اي يا تشكلهاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي كه بـرﮒ تشـخيص ماليـات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برﮒ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخـاب خـود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجـه بـه نـوع فعاليـت مـؤدي يـا موضـوع ماليـات مـورد رسـيدگی از بـين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.

تبصره ۱- جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هـاي مزبـور بـا اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد ﮔردد.

تبصره ۲- اداره امور هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هيـات‌هـا بـه عهـده سـازمان امور مالياتي كشور ميباشد و حق الزحمه اعضاء هيات‌هاي حـل اخـتلاف بـر اسـاس آيـين نامـه اي كـه بنـا بـه پیشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتبـاري كـه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پیش بيني ميشود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۴۵- نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضـو هيـات از بـين كارمنـدان سـازمان مـذكور كـه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصـير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶– وقت رسيدگی هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر ﭘرونـده، جهـت حضـور مـؤدي يـا نماينـده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ ﮔردد. فاصـله تـاريخ ابـلاغ و روز تشـكيل جلسـه هيات نبايد كم تر از ده روز باشد مگر به در خواست مؤدي و موافقت واحد مربوط

تبصره -عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسـيدگی هيـات و صدور راي نخواهد بود.

­

ماده ۲۴۷ – آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء اسـت. مگر اينكـه ظـرف مـدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي بر اساس ماده(۲۰۳) اين قـانون و تبصـره هـاي آن بـه مـؤدي، از طـرف مـأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گیرد كه در اين صورت ﭘرونده جهت رسيدگی بـه هيـأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اخـتلاف ماليـاتي تجديـد نظـر قطعـي و لازم الاجراء مي باشد.

تبصره۱- مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خـود را در مدت مقرر تسليم كند.

تبصره۲- نمايندگان عضو هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يـا رأي داده باشند.

تبصره۳- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتـراض تجديـد نظـر خـواهي قرار ﮔرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگی و رأي صادر خواهد شد.

تبصره۴- آراء قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي‌يابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) اين قانون قابل شـكايت و رسيدگی در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.

تبصره۵- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان ماليـاتي از آراء هيأت هـاي حـل اخـتلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يكبار به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگی و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.

تبصره۶- در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنین شكايت از آراء هيأت هاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد (۱%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگی تعلق مي ﮔيرد كه مؤدي مكلف به ﭘرداخت آن خواهد بود.

ماده ۲۴۸-راي هيات حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي قيد شود.

ماده ۲۴۹– هياتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن راي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند، با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگی و راي را اصلاح كنند.

ماده ۲۵۰– در مواردي كه هيات حل اختلاف مالياتي برﮒ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از راي خود را به انضمام رونوشـت بـرﮒ تشـخيص ماليـات جهت رسيدگی نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسـبت بـه تعقيـب متخلـف اقدام نمايد.

ماده ۲۵۱ مكرر- در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غير مستقيم كـه در مرجـع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلائل كافي از طرف مـؤدي شـكايت و تقاضاي تجديد رسيدگی شود وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند ﭘرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگی ارجاع نمايد .

راي هيات به اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا ميباشد حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :