مدیریت چک های پرداختی و دریافتی
مدیریت چک های پرداختی و دریافتی
1396/09/25

مدیریت چک های پرداختی و دریافتی خود را از بخش گزارشات قسمت چک دنبال کنید.


مدیریت چک های پرداختی و دریافتیمدیریت چک های پرداختی و دریافتی

مدیریت چک های پرداختی و دریافتی

برای عملیات روی هر چک، آیکون سه نقطه سمت چپ هر تراکنش چک رو لمس کنید.


مدیریت چک های پرداختی و دریافتی

مدیریت چک های پرداختی و دریافتی

برای ویرایش یا حذف عملیات هر چک، از آیکون سه نقطه هر عملیات استفاده میکنیم.


مدیریت چک های پرداختی و دریافتی

برای تغییر وضعیت چک، از آیکون سه نقطه سمت چپ، روی نوار سبز رنگ بالای فرم استفاده می کنیم.
آموزش حسابداری
نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری شخصی قیاس
مدیریت چک های پرداختی و دریافتی