[…] تعديل شده به لحاظ سهام شناور بيان مي نمايدكه در معادله ريسك نقدشوندگی با معكوس سهام شناور متناسب است تحقيق حاضر به منظور […]