ارزیابی عملکرد

پروژه ارزیابی عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

این پروژه در واحد بازرسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف گردآوری عملکرد کلیه معاونت های وزارت بهداشت در سه سطح استان، دانشگاههای آموزش پزشکی و شهرستانهای تحت پوشش آن راه اندازی گردیده است.

این سامانه شامل 86 شاخص و 144 آماره (statistics) عملکردی وزارت بهداشت می باشد.
خروجی سامانه در قالب داشبوردهای مدیریتی آنلاین به معاونین ارشد و وزیر محترم بهداشت مورد استفاده قرار می گیرد.
از مزیتهای این سیستم نسبت به سایر داشبوردهای مدیریتی مانند Qlikview، آنلاین بودن اطلاعات و امکان درج اطلاعات در واحدهای وزارت بهداشت در سطح کشور توسط همان سیستم جامع  به صورت یکپارچه می باشد.
از دیگر مزایای سامانه ثبت اطلاعات به دو صورت اتوماتیک و دستی است.
این سیستم  مطابق با آخرین دانش ارزیابی عملکرد WHO که با کمک جناب دکتر اسدی ریاست محترم این واحد در اختیار مجموعه قرار گرفته است در اوایل سال جاری به بهره برداری رسیده است.

خبرنامه اردیبهشت 95