سخن سردبیر

سخن سردبیر

بخش عظيمي از تراكنشهاي مالي و اداري كه در كشور ما ثبت مي گردد مربوط به ارگانها و واحدهاي دولتي مي‌باشد که در حال حاضر بسياري از اين تراكنشها توسط سيستم هاي نرم افزاري ثبت مي‌گردد. مشكلي كه در اين سيستم ها وجود دارد اين است كه سندهاي مالي و اداري توسط سيستمهاي جداگانه ثبت مي‌گردد و امكان انتصاب اين دو ماهيت به يكديگر و گردش همزمان اين دو با هم با مشكلاتي روبرو مي‌باشد.

طراحي سيستم بايد به نحوي باشد كه هر يك از اين ماهيتها و ماهيتهاي ديگر موجود در سيستم مانند انواع درخواستها، دستورات، كنترلها و… را بتوان با استفاده از قواعدBPM(مديريت فرايندهاي كسب و كار) به صورت يك ماهيت قابل گردش و ارجاع شناخته و به همراه تمامي مشخصات و اطلاعات مربوطه آنها را در سيستم گردش دهد، موضوعي كه در سيستم eoffiXe سياق به خوبي پوشش داده است و روانه بازار شده است اميد است اين سيستم بتواند تحولي در معماري سيستم هاي موجود ايجاد نمايد .

خبرنامه مهر و آبان 95