ثبت هزینه ها

بخش هفدهم – ثبت هزینه ها در حسابداری-5

ثبت هزینه ها در حسابداری،1390/11/15 پرداخت هزینه پیک و باربری (400.000 ریال) و پست و نامه به مبلغ 100.000 ریال از صندوق دفتر

 

1390/11/30 فروش 342 عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ 230.000 ریال به شرکت هپکو که در این معامله 40.227.000 ریال از بهای آنرا نقدا دریافت نموده و بقیه نسیه می‌باشد.

نصف مبلغ فاکتور نقد و مابقی نسیه می‌باشد.

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش

1390/12/02 خرید 200 عدد تلویزیون هر یک به مبلغ 300.000 ریال به صورت نسیه از شرکت جهان و پرداخت 400.000 ریال هزینه باربری

برای پرداخت هزینه باربری می توان از خزانه داری فرم پرداخت قسمت ثبت هزینه این عملیات را انجام داد.