اضافه شدن رول سیستمی دسترسی همه کاربران
اضافه شدن رول سیستمی دسترسی همه کاربران
1397/04/24


برای برخی سیستمها نیاز به تعریف دسترسی است که برخی کاربران بعضی دسترسی ها را داشته باشند و یا نداشته باشند و یا برای کاربری دسترسی های بیشتری نسبت به سایر کاربران (سیستمی) تعریف نمایید از این رو،رولی به نام "همه کاربران(سیستمی)" که غیر قابل حذف می باشد،در بخش رولها به صورت اتوماتیک اضافه شده است. همه کاربران به این رول دسترسی دارند، و هر دسترسی به این رول بدهید برای همه کاربران دسترسی داده خواهد شد. 

 
 

دسترسی