در راستای اجرای پروژه آموزش نرم افزار حسابداری قیاس درسطح مدارس کشور سامانه نرم افزاری قیاس بر روی آدرس gheyas.roshd.ir راه اندازی شده است.

در این سامانه تعداد 55000 نسخه از نرم افزار قیاس با ساختار یکسان راه اندازی شده است که از این تعداد 5000 نسخه ویژه هنرآموزان و 50000 نسخه ویژه هنرجویان است.

هر نسخه از نرم افزار در ابتدا اطلاعات پایه یکسان(مانند لیست اشخاص و کالاھا و ساختار حساب و... ) دارد که با جزوه آموزشی ارایه شده مطابقت میکند. ولی هر هنر آموز یا هنرجو میتواند در طی دوره آموزشی اطلاعات و اسناد خود را مستقل ایجاد یا ثبت و تغییر دهد و نتایج عملکرد خود را در گزارشات ببیند.

teacher
student